23 oktober 2020
admin

PERSBERICHT:
Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) van start in Eemshaven
22 oktober 2020 – Vandaag is het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) van start gegaan in
de Eemshaven. Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum dat zich richt op
bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met opwekking van windenergie op zee
(offshore wind). Doel van OWIC is de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het
gebied van offshore windenergie te faciliteren. Ze zal kennis en ervaring samen brengen en
toegankelijk maken voor overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
De behoefte aan groene energie neemt toe. Ook het belang en de omvang van windenergie, met
name de windenergie die op zee wordt gewonnen, zal de komende jaren steeds verder groeien.
Een deel van deze windenergie wordt voor de Waddenkust opgewekt. Deze windparken op zee
moeten niet alleen gebouwd maar ook onderhouden worden. Hier liggen economisch grote
kansen voor (nieuwe) bedrijvigheid, kennisdeling en innovaties.
Innovatie, contacten en training
19 partijen (o.a. bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) hebben zich verenigd in OWIC.
Gezamenlijk willen zij ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker en sneller kunnen innoveren en
ontwikkelen in offshore windenergie. De focus ligt daarbij op service en onderhoud van de
windparken. OWIC wil hier hét loket te zijn waar men terecht kan voor informatie en voor het
leggen van relevante contacten met anderen. Daarnaast zal OWIC faciliteiten inrichten voor
trainingen en opleidingen op het gebied van offshore windenergie.
OWIC richt in eerste instantie op een fysieke locatie in Nijlicht in de Eemshaven. Nijlicht is ook nu
al een verzamelplaats voor startende bedrijven op het gebied van offshore windenergie (MOI
Offshore Energy). OWIC zal vanuit deze locatie het loket de komende periode verder vorm en
inhoud geven en de aanwezigheid hiervan breed bekend maken bij het nationale en Europese
bedrijfsleven.
Offshore windenergie en de Eemshaven
De Eemshaven is een strategische locatie voor offshore windenergie. Hier komt de stroom aan
land van één van de grootste offshore windparken ter wereld (Gemini Wind Park: 600 Mw). Sinds
2/3
2009 speelt de Eemshaven een belangrijke rol in de assemblage en de logistieke afhandeling van
windturbines en behoort het inmiddels tot een van de belangrijkste offshore windhavens aan de
Noordzee. De Eemshaven is niet alleen uitgegroeid tot een basishaven van formaat voor de
offshore wind logistiek (Eemshaven was al bij de aanleg van 16 windparken betrokken en het 17e
,
Hornsea Two voor de Engelse kust, vindt momenteel plaats), maar ook tot een servicehaven voor
het onderhoud van de geplaatste windturbines op zee. Vanuit de Eemshaven wordt het
onderhoud verzorgd van 316 windturbines verdeeld over 4 windparken op zee en door de ligging,
de gehele aanwezige supply chain, een start- en landingsplaats voor helikopters en de potentie
van nog veel meer geplande windturbines op de Noordzee, is de verwachting dat de Eemshaven
haar sterke positie als basis- en servicehaven verder zal verstevigen. Uit onderzoek van
onderzoeksbureau BLIX blijkt dat er met de windparken boven de Waddeneilanden minimaal 10
gigawatt aan windenergie kan worden opgewekt. Dit kan voor Groningen leiden tot enkele
duizenden extra tijdelijke arbeidsplaatsen tijdens de bouw en enkele honderden structurele
arbeidsplaatsen tijdens de operationele fase.
Door het innovatievermogen in de regio uit te breiden, wil OWIC de kansen voor bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden die de bouw en het onderhoud van deze parken biedt, verder
vergroten en benutten.

De projectpartners van het project zijn:
1. Hanzehogeschool Groningen (HHG)
2. Noorderpoort
3. Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
4. New Energy Coalition (NEC)
5. Groningen Seaports (GSP)
6. NNOW (stichting)
7. STARK Learning (MKB)
8. TCNN (stichting)
9. Saxion Hogeschool
10. WindTechs (stichting)
11. HICE (MKB)
12. Rope Access Noord (MKB)
13. Stopaq (MKB)
14. Hijsspecialist (MKB)
15. CIV Offshore (MKB)
16. DHSS (MKB)
17. Delftechniek (MKB)
18. Virol (MKB)
19. Bek & Verburg (MKB)

Deze partners zijn zelf actief in (delen van) de offshore windindustrie en brengen kennis,
netwerken, expertise, faciliteiten, materialen en financiële ondersteuning in. Met dit consortium
zijn belangrijke spelers, die in Nederland relevantie hebben voor de totstandkoming van het OWIC
duurzaam en strategisch verbonden. Het zijn spelers die in staat zijn de voorinvesteringen te
kunnen doen en zorg kunnen dragen voor verspreiding en inbedding van de, binnen het project
opgedane, kennis en ervaringen. Met deze partijen is aan de voorwaardenscheppende kant van
de realisatie van het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem voor offshore wind de
betrokkenheid van alle relevante stakeholders geborgd.