1 januari 1970
admin

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via  subsidieregelingen van de Topsector Energie.

Doel van deze Topsector is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. De eerste subsidietranche is nu gepubliceerd: aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015. De eerste tranche is op 16 februari gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin stelt het ministerie van Economische Zaken € 103 miljoen beschikbaar via verschillende subsidieregelingen. De subsidies zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Alle regelingen van de eerste tranche gaan open op 1 april 2015. Later dit jaar volgt nog een tweede tranche.

Eenvoudiger en toegankelijker

Het instrumentarium van de Topsector Energie is dit jaar eenvoudiger en toegankelijker gemaakt, met name voor ondernemers. Een aantal subsidieregelingen is samengevoegd tot 2 nieuwe regelingen. Ook zijn samenwerkingseisen en subsidiepercentages zoveel mogelijk geüniformeerd.

Diverse subsidieregelingen

Nieuw is de Hernieuwbare Energie-regeling, voor projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame-energiedoelstelling van 16 procent in 2023. Ook nieuw is de iDEEGO-regeling (innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving). Onder de regelingen valt verder de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Voor de DEI stelt de minister € 34 miljoen beschikbaar.

De in te dienen projecten moeten passen binnen de thema’s en focus daarbinnen van de Topsector Energie: zoals bio-energie, energiebesparing in de industrie en gebouwde omgeving, LNG, smart grids, wind op zee, zonne-energie en het sociale innovatieprogramma STEM. Behalve bij projecten voor de regelingen DEI en Hernieuwbare Energie; die richten zich ook op andere energiethema’s.

Meer informatie

Meer informatie over de regelingen, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata vindt u op www.rvo.nl/topsector-energie. Adviseurs van RVO.nl kunnen ondersteunen bij de aanvraag.