Windpark op Zee

De krachten bundelen

De Stichting NNOW is opgericht in 2010 met als doel; “het bedrijfsleven in Noord-Nederland dat actief is in de Offshore wind industrie, ofwel plannen heeft in deze richting, te ondersteunen in haar ambities door gezamenlijk als bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de krachten te bundelen.”

De Stichting NNOW heeft als doel te worden gezien als een professionele organisatie, die door grote windclusters in Europa en energiebedrijven als volwaardige partner wordt gezien. Om die reden is het essentieel dat van de deelnemende bedrijven in het cluster duidelijk is waar de Unique Selling points (USP) zitten, en welke USP’s er ontbreken in de groep. De inbreng van de leden van NNOW zal uiteindelijk bepalend zijn in welke niche, van de Offshore wind industrie, het cluster zich zal kunnen onderscheiden.

Supply Chain in drie fasen

Om deze vraagstelling te beantwoorden is het van belang om de aangesloten bedrijven van het NNOW cluster te positioneren in de offshore windmarkt. De supply chain van offshore wind kan onderverdeeld worden in 3 fasen:

Punt 4: Ontmantelingsfase

Als extra fase is er nog de ontmantelingsfase, deze fase lijkt sterk op de bouwfase maar dan in omgekeerde volgorde van werken. Daarin zullen dezelfde bedrijven actief zijn als in de bouwfase. Vandaar dat deze fase niet als extra fase is uitgewerkt.

1. Ontwikkelingsfase

In deze fase wordt onderzocht of het haalbaar en aantrekkelijk is om op een bepaalde locatie een offshore windpark te bouwen. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het meten van wind- en golfgegevens, bodemonderzoek en milieu – effecten, het doen van engineering, het geven van technisch, juridisch, financieel en contractueel advies.

2. Bouwfase

windturbinegenerator en balance of plant

Om een offshore windpark te bouwen zijn er windturbinegenerators nodig en de balance of plant. De windturbinegenerator zet de stromingsenergie van de lucht (de wind) om in elektrische energie. De balance of plant bestaat uit de resterende systemen en componenten, die nodig zijn bij het opbouwen van een offshore windpark, zoals fundaties, kabels, een substation en het installeren van alle compontenten.

3. Operation and Maintenance fase

In dit stadium is het offshore windpark operationeel en moet er onderhoud worden verricht, onder andere in de vorm van regelmatige inspecties van de turbines, onderwater inspecties op fundaties en kabels en vervanging van onderdelen van de turbines.

De NNOW Supply Chain

Per fase is de supply chain onderverdeelt in “tiers”. Fabrikanten behoren tot de eerste tier en toeleveranciers vallen onder de tweede, derde of vierde tier. Op het moment dat een bedrijf zich in de tweede tier bevindt, levert het direct aan een fabrikant. Bevindt een bedrijf zich in de derde of vierde tier, dan levert het aan een toeleverancier van de fabrikant.

Per onderdeel is de tier benoemd en/ of gecodeerd. Werkzaamheden die vallen onder de tweede tier in de supply chain zijn benoemd en gecodeerd, die uit de derde en vierde tier zijn echter alleen gecodeerd.

Ten slotte is aan ieder onderdeel uit elke tier een kleur toegebracht. Een cijfer en het x teken geeft aan hoeveel bedrijven deze werkzaamheden kunnen verrichten.

Groen = Werkzaamheden uit de tier die verricht kunnen worden door een bedrijf dat aangesloten is bij het NNOW cluster.

Rood = Geen van de aangesloten bedrijven is actief in deze tier

Oranje = Het NNOW cluster verricht wel werkzaamheden uit de tier, alleen kan de tier niet volledig bedienen.

NNOW Supply Chain Offshore Wind